Dr. Prajakta Paranjape

Dr. Prajakta Paranjape

Centre Head, Powai

Brinda Kathrani

Brinda Kathrani

Curriculum Development 

Bhakti Trivedi

Bhakti Trivedi

Regional Manager, Powai

Falguni Doshi

Falguni Doshi

Regional Head, Bhandup

Anand Prakash

Anand Prakash

Corporate Strategist

Arvin Sahni

Arvin Sahni

Regional Head, Nahar

Julie Fernandes

Julie Fernandes

Center Head, Nahar