Dr. Prajakta Paranjape

Dr. Prajakta Paranjape

Centre Head, Powai

Brinda Kathrani

Brinda Kathrani

Curriculum Development 

Bhakti Trivedi

Bhakti Trivedi

Regional Manager, Powai

Falguni Doshi

Falguni Doshi

Regional Head, Bhandup

Anand Prakash

Anand Prakash

Corporate Strategist